SIA “Julianus Inkasso Latvija” apņemas autostāvvietu klientiem atlīdzināt nepamatoti ieturētos parādu atgūšanas izdevumus 10.00 EUR apmērā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir saņēmis SIA ,,Julianus Inkasso Latvija” (turpmāk – Sabiedrība) rakstveida apņemšanos, kurā Sabiedrība apņemas pārtraukt īstenoto negodīgo komercpraksi par parādu atgūšanas izdevumu piemērošanu 17,00 EUR apmērā lietās, kurās Sabiedrība īstenoja parādu ārpustiesas atgūšanu autostāvvietu pakalpojuma sniedzēja SIA ,,Cityparks Latvija” uzdevumā. Tādējādi Sabiedrība ir apņēmusies patērētājiem, kuri laika periodā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 28.jūlijam ir veikuši pilnu parāda atgūšanas izdevumu (17.00 EUR) apmaksu, atlīdzināt nepamatoti ieturētos parādu atgūšanas izdevumus 10.00 EUR apmērā.

PTAC pozitīvi vērtē Sabiedrības sadarbošanos, pārkāpuma atzīšanu, kā arī novēršanu.

PTAC saņēma vairāku patērētāju sūdzības par Sabiedrības īstenoto komercpraksi saistībā ar parādu atgūšanas izdevumu piemērošanu to maksimāli pieļaujamā 17.00 EUR apmērā  lietās, kurās patērētājiem, pārkāpjot autostāvvietu lietošanas noteikumus, tika piemērots līgumsods no pakalpojuma sniedzēja SIA ,,Cityparks Latvija”.

Patērētāji sūdzībās norādīja, ka, saņemot paziņojumus par neapmaksātiem autostāvvietas pakalpojumiem, bija spiesti maksāt  parādu atgūšanas izdevumus maksimālajā -  17.00 EUR apmērā, lai gan patērētāji saņēma tikai pirmreizējo paziņojumu par parādu. PTAC šādu rīcību atzina par profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, jo  Sabiedrībai nebija pamata piemērot maksimāli pieļaujamo parādu atgūšanas izdevumu apmēru, kas noteikts 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.61, ja patērētāju parādu lietās bez pirmreizējā paziņojuma nosūtīšanas netika veiktas nekādas papildu darbības, lai atgūtu minētos parādus (veikti telefona zvani, sūtīti atkārtoti paziņojumi par parādu u.tml.).

PTAC aicināja Sabiedrību atzīt un novērst konstatēto pārkāpumu, kā arī atlīdzināt patērētājiem parādu atgūšanas izdevumus 10.00 EUR apmērā, lietās, kurās patērētāji veica pilnu atgūšanas izdevumu apmaksu 17.00 EUR apmērā.

SIA ,,Julianus Inkasso Latvija” atzina PTAC konstatēto pārkāpumu un apņēmās:

- autostāvvietu parādu ārpustiesas atgūšanas lietās, nosūtot patērētājiem pirmreizējo paziņojumu par parādu, pārtraukt piemērot maksimāli pieļaujamo parādu atgūšanas izdevumu apmēru 17,00 EUR;

- ne vēlāk kā līdz 2017.gada 29.septembrim sazināties ar patērētājiem, no kuriem laika periodā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 28.jūlijam tika ieturētas pilnas parādu atgūšanas izdevumu summas 17,00 EUR apmērā, un kuru lietās netika veiktas papildus darbības parādu atgūšanai, informējot par iespēju atgūt pārmaksātos līdzekļus 10.00 EUR apmērā;

- atmaksāt patērētāju pārmaksātos parādu atgūšanas izdevumus 10,00 EUR apmērā, ja patērētājs līdz 2017.gada 31.decembrim vērsīsies pie Sabiedrības ar attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā tiks norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs un lūgums atmaksāt samaksāto naudas summu par pārmaksātiem parādu atgūšanas izdevumiem 10,00 EUR apmērā.

PTAC aicina patērētājus, kuri laika periodā no 2015.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 28.jūlijam ir veikuši pilnu parāda atgūšanas izdevumu (17,00 EUR) apmaksu autostāvvietu parādu lietās un kuri nav saņēmuši paziņojumu no Sabiedrības par parāda atgūšanas izdevumu pārrēķinu, līdz 2017.gada 31.decembrim vērsties pie Sabiedrības ar iesniegumu,  norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, bankas konta numuru un lūgumu atmaksāt samaksāto naudas summu par pārmaksātiem parādu atgūšanas izdevumiem 10,00 EUR apmērā.

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
sanita.gertmane@ptac.gov.lv 67388622, 26544528