PTAC izstrādājis Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus

Nereti gan interneta, gan laikrakstu reklāmās tiek sniegti maldinoši un patiesībai neatbilstoši apgalvojumi par uztura bagātinātāju pārsteidzošo un neticamo iedarbību. Tiem tiek piedēvētas ārstnieciskas īpašības, tiek solīta ātra novājēšana un citi kārdinoši rezultāti. Taču ņemot vērā uztura bagātinātāju tirgus pastāvīgu paplašināšanos un to lietošanas pieaugumu, kā arī konstatējot, ka uztura bagātinātāju lietošanu patērētājs var uzsākt reklāmas vai citas komerciālas informācijas iespaidā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir izstrādājis vadlīnijas, lai sniegtu padomus uzņēmējiem godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus (turpmāk – Vadlīnijas). 

PTAC savas kompetences ietvaros, uzraugot uztura bagātinātāju jomu, regulāri konstatē, ka būtiskākie pārkāpumi ir saistīti ar patērētājiem sniegto informāciju par uztura bagātinātāju raksturojumu un īpašībām. Tāpat PTAC novērojumi liecina, ka reklāmās tiek noklusēta vai netiek sniegta skaidra informācija par to, ka piedāvātais produkts ir uztura bagātinātājs. Līdz ar to patērētājiem nav pietiekamas informācijas par to, kādu produktu tie lieto. Diemžēl nereti uztura bagātinātāji tiek reklamēti kopā ar zālēm vai pat paši veselības aprūpes nozares darbinieki, sniedzot informāciju par uztura bagātinātāju, lieto tādus terminus, kā „preparāts”, „līdzeklis”, un iesaka to lietot noteiktu slimību gadījumos, bet nesniedz skaidru informāciju par to, ka produkts ir uztura bagātinātājs. 

PTAC izstrādātās Vadlīnijas palīdzēs preču pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citiem komercprakses īstenotājiem izprast galvenās normatīvo aktu prasības piedāvājot uztura bagātinātājus, lai tie savā praksē nepieļautu negodīgas darbības vai bezdarbību attiecībā pret patērētājiem, tostarp sniedzot atbilstošu informāciju par uztura bagātinātājiem. Būtiskākais, kas komersantiem ir jāņem vērā, komercpraksē piedāvājot uztura bagātinātājus, ka atļauts reklamēt ir tikai Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) uztura bagātinātāju reģistrā iekļautus uztura bagātinātājus, kuri pieejami PVD mājas lapā https://registri.pvd.gov.lv/ub  Produkti, kas tiek reklamēti kā uztura bagātinātāji, bet nav iekļauti  PVD uztura bagātinātāju reģistrā, var radīt bīstamību patērētājam, jo nav pārliecības par šo produktu patieso izcelsmi, kvalitāti, lietošanas drošumu un iedarbību. Savukārt tādi produkti kā, piemēram, notievēšanas kapsulas un līdzekļi pret novecošanu, dažkārt tiek piedāvāti tīmekļvietnēs, kurās nav pat norādīts produktu pārdevējs.  Šādā gadījumā pastāv ne vien augsts patērētāju ekonomisko interešu apdraudējuma risks, bet arī risks iegādāties veselībai bīstamu produktu.

Vadlīnijās komersantiem tiek izskaidrots arī kādas veselīguma norādes drīkst izmantot uztura bagātinātāju reklāmās un kādas norādes nav pieļaujams izmantot. Piemēram, lai arī reklāmās bieži ir redzams, ka konkrēto uztura bagātinātāju iesaka kāds konkrēts ārsts, tomēr komersantiem ir jāņem vērā, ka uz uztura bagātinātājiem un to reklāmās nedrīkst būt norādes par ieteikumiem, ko snieguši individuāli ārsti vai veselības speciālisti, jo reklāmā sniegtā ārsta ieteikums var pastiprināt patērētāju uzticību produktam, radot maldinošu priekšstatu par produkta īpašībām. Tāpat komersantiem ir jāņem vērā, ka uz uztura bagātinātājiem un to reklāmās nedrīkst būt informācija, kurā apgalvo, ka attiecīgā produkta nelietošana var ietekmēt veselību, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nespēj nodrošināt pietiekamu uzturvielu daudzumu un uztura bagātinātāja lietošana novērš, ārstē vai izārstē slimības. Kopumā veselīguma norāžu lietošana nedrīkst būt kļūdaina, neskaidra vai maldinoša, kā arī nedrīkst radīt patērētājam šaubas par citu pārtikas produktu drošumu un uzturvērtību pietiekamību.

PTAC īpaši vēlas ieteikt uzņēmējiem, kas īsteno komercpraksi, piedāvājot uztura bagātinātājus:

  • rūpīgi izvērtēt komercpraksē izmantotās informācijas, apgalvojumu, veselīguma norāžu atbilstību un patiesumu, kā arī to, vai nepieciešamības gadījumā personai, kas īstenojusi komercpraksi, būs iespējams pierādīt izmantotās informācijas patiesumu;
  • sniegt informāciju vidusmēra patērētājam pieejamā, saprotamā, viegli uztveramā veidā, skaidri un nepārprotami;
  • izvērtēt komercprakses ietekmi uz patērētāju un tās atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1924/2006 (2006.gada 20.decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem un citu normatīvo aktu prasībām.    

PTAC aicina komersantus ievērot godīgu komercpraksi un neskaidrību gadījumos komercprakses uzraudzības jautājumos aicinām vērsties PTAC Patērētāju tiesību uzraudzības departamentā, rakstot uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv vai zvanot pa tālruņa numuriem 68806530 vai 67388628.

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus 

Svarīgākā informācija Vadlīnijās godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus

Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Evija.Lene@ptac.gov.lv, 68806520


Publicēšanas datums: 31.10.2018.