PTAC ieteikumi speciālista konsultācijas un ekspertīzes atzinuma noformējumam

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) atgādina, ka 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – PTAL), ar kuriem tika noteikta jauna patērētāju un  pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju strīdu risināšanas kārtība.

Līdz ar minēto grozījumu spēkā stāšanos, zaudēja spēku arī 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumos bija noteikta arī ekspertīzes pieteikšanas/veikšanas kārtība, tai skaitā arī ekspertam un ekspertīzes atzinumam izvirzāmās prasības. Atbilstoši Noteikumos noteiktajam PTAC kompetencē līdz 2016.gada 1.janvārim bija Ekspertīžu veicēju datu bāzes uzturēšana, aktualizēšana un publiskošana, bet šobrīd PTAC neveic minētās darbības, līdz ar to patērētājiem nav vienkopus pieejama informācija par speciālistiem, kas veiktu ekspertīzes nepārtikas precēm.

Izskatot patērētāju iesniegumus, esam secinājuši, ka patērētājiem no 2016.gada 1.janvāra dažkārt ir problemātiski izvēlēties ekspertus/konsultantus/speciālistus gadījumos, kad ir nepieciešams iegūt pierādījumus par iegādātās preces vai saņemtā pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, kā arī noteikt defekta rašanās cēloni un tā nozīmīgumu. Lai saņemtu speciālista viedokli, patērētāji ir vērsušies gan pie ekspertīžu veicējiem, kuri iepriekš bija iekļauti PTAC uzturētajā Ekspertīžu veicēju datu bāzē, gan pie dažādiem citiem konkrētās jomas speciālistiem.

Analizējot iesniegumiem pievienotos speciālistu sagatavotos dokumentus (slēdzienus, atzinumus vai konsultācijas) par preču un pakalpojumu atbilstību/neatbilstību līguma noteikumiem, ir konstatētas dažādas nepilnības to noformējumā un saturā, kas būtiski ierobežo patērētāja iespējas šos dokumentus izmantot kā pierādījumu strīdā ar komersantu.

PTAC iesaka patērētājiem pieprasīt, lai eksperti/konsultanti/speciālisti savos atzinumos obligāti norāda šādu informāciju:

  • dokumenta sagatavošanas datums un vieta;
  • eksperta/konsultanta/speciālista vārds, uzvārds, izglītība un specialitāte;
  • patērētāja vārds un uzvārds;
  • preces vai pakalpojuma nosaukums;
  • konstatētā defekta rašanās cēlonis un nozīmīgums;
  • preces nolietojuma pakāpe;
  • eksperta/konsultanta/speciālista paraksts.

Šādi sagatavots dokuments būtu izmantojams kā pierādījums, kas pamatotu patērētāja viedokli par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un būtu noderīgs arī gadījumos, kad patērētājs iesniedz iesniegumu strīda izskatīšanai Patērētāju strīdu risināšanas komisijai.

 

Papildu informācija par patērētāju strīdu risināšanu:

PTAC patērētāju konsultāciju tālrunis: 65452554,

E-pasts: ptac@ptac.gov.lv

PTAC klātienes konsultācijas Brīvības ielā 55, II ieeja, Klientu apkalpošanas centrā.

Pieņemšanas laiki atrodami: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/kontakti