Pastiprinātas rotaļlietu drošuma prasības

Ministru kabinets šā gada 7. augusta sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”, nosakot stingrākas prasības atsevišķu ķīmisko vielu izmantošanai rotaļlietu ražošanā. Tādējādi tiks nodrošināta bērnu augsta līmeņa aizsardzība pret riskiem, ko rada ķīmisko vielu klātbūtne rotaļlietās.

Vienlaikus jāuzsver, ka pērn tika veikti arī grozījumi ES Rotaļlietu drošuma direktīvā, samazinot iepriekš noteiktos ierobežojumus rotaļlietās izmantojamam svinam un bisfenolam A, kā arī ieviešot jaunu limitu tajās pieļaujamajam fenolam.

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos jaunās prasības plānots piemērot no 2018. gada 28. oktobra attiecībā uz svinu, no 2018. gada 4. novembra attiecībā uz fenolu un no 2018. gada 26. novembra attiecībā uz bisfenolu A.

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr.132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.
 
Rotaļlietu drošuma prasību uzraudzība Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) ir noteikta kā viena no prioritāri uzraugāmajām jomām. Ik gadu PTAC veic dažādu rotaļlietu veidu testēšanu, nosakot to atbilstību drošuma būtiskajām prasībām, galvenokārt, pārbaudot mehāniskās un fizikālās īpašības un dažādu ķīmisko vielu klātbūtni un migrāciju, piemēram, tādiem elementiem, kā antimons, arsēns, bārijs, kadmijs, hroms, svins, dzīvsudrabs, selēns un no 2013. gada 20. jūlija – arī alumīnijs, bors, hroms (III), hroms (VI), kobalts, varš, mangāns, niķelis, stroncijs, alva, organiskā alva, cinks. Tāpat PTAC pārbauda arī organiskos ķīmiskos savienojumus, piemēram, primāros aromātiskos amīnus, akrilamīda, formaldehīda, fenola, benzola, stirola, tuluola migrāciju, krāsvielas, konservantus un bisfenolu A.

Aktīvi iesaistoties Eiropas Preču drošuma veicināšanas foruma (PROSAFE) kopprojektā 2013.gadā, PTAC, kā arī virkne citu tirgus uzraudzības iestāžu no kopprojektā iesaistītajām valstīm  veica rošuma pārbaudes rotaļlietām, kas izgatavotas no mīkstas plastmasas, jo to ražošanai var tikt izmantotas ķīmiskas vielas, kuru starpā ir ftalāti, bisfenols A, kā arī svins, kadmijs, organiskā alva. Šīs vielas bērniem var būt ļoti bīstamas, ja to koncentrācija vai atsevišķos gadījumos – to migrācija pārsniedz ar tiesību aktiem noteiktās normas. Kopprojekta ietvaros tika pārbaudītas 255 rotaļlietas, no kurām 48% bija lelles, 27% - vannas rotaļlietas, 13% - plastmasas grāmatas un 15% - piepūšamās rotaļlietas. Pozitīvi vērtējami pārbaužu rezultāti, ka nevienā gadījumā netika konstatēta ne svina, ne kadmija, ne organiskās alvas migrācija. Turpretī no 30 testētajiem rotaļlietu paraugiem attiecībā uz bisfenola A migrāciju 3 gadījumos šīs vielas migrācija pārsniedza noteiktās normas.

Papildu informācija par ķīmiskajām vielām

Bisfenols A ir liela ražošanas apjoma ķīmiskā viela, ko plaši izmanto dažādu patēriņa preču ražošanā un cita starpā izmanto arī rotaļlietu ražošanā. Bisfenols A ir klasificēts kā 2. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiska viela. Ir noteikta īpaša migrācijas robeža attiecībā uz bisfenola A izmantošanu konkrētos materiālos, kuri nonāk saskarē ar pārtiku, kā arī aizliegums izmantot bisfenolu A zīdaiņu ēdināšanai paredzētu polikarbonāta pudelīšu ražošanā. Ņemot vērā pieejamos zinātniskos pierādījumus par bisfenola A ietekmi un atšķirības starp rotaļlietām un materiāliem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku, tika konstatēts, ka pašlaik piemērojamā bisfenola A īpašā robeža rotaļlietās ir pārāk augsta un būtu jāpārskata, un tādēļ ir veikti grozījumi Rotaļlietu drošuma direktīvā.

Fenolu izmanto, lai ražotu ar sveķiem savienotus kokmateriālus rotaļlietām. Fenols tika konstatēts spēļu konsoļu radītajās emisijās, katrā sestajā analizētajā bērnu teltī vai tunelī un pakošanas plēvē; tā klātbūtne tika testēta vannas rotaļlietās un citās piepūšamajās rotaļlietās, un tika secināts, ka tas ir polivinilhlorīda (PVC) sastāvā. Fenols var būt izmantots arī par konservantu šķidrās rotaļlietās uz ūdens bāzes, piemēram, burbuļu pūšanas līdzekļos vai šķidrajās tintēs uz ūdens bāzes (piemēram, flomāsteros). Fenols ir klasificēts kā 2. kategorijas mutagēnā viela. Lai nodrošinātu bērnu augsta līmeņa aizsardzību pret riskiem, ko rada ķīmisko vielu klātbūtne rotaļlietās ir veikti Rotaļlietu drošuma direktīvas grozījumi  attiecībā uz fenola migrācijas un satura robežvērtībām rotaļlietās, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, vai citās rotaļlietās, kuras paredzētas ievietošanai mutē. 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) secināja, ka svinam kā toksiskam metālam nav sliekšņa, zem kura svina iedarbība neradītu būtisku ietekmi uz veselību. Pat zema līmeņa svina iedarbība var izraisīt neirotoksicitāti, proti, nervu sistēmas un smadzeņu bojājumus, it sevišķi mācīšanās grūtības. Tāpēc, ņemot vērā minētās jaunās zinātniskās atziņas, ko publicējusi EFSA, nepārsniedzamo dienas devu turpmāk vairs nebūtu jāizmanto par toksikoloģisko etalonvērtību. Minēto iemeslu dēļ ir veikti Rotaļlietu drošuma direktīvas grozījumi, lai šobrīd noteikto svina robežvērtību rotaļlietās samazinātu vēl vairāk.


Elita Rubesa-Voravko
Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis 67013193
E-pasts prese@em.gov.lv 
Web www.em.gov.lv
Twitter @EM_gov_lv
Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija 
Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Publicēšanas datums: 07.08.2018.