“Konsultē vispirms” principa ietvaros PTAC izstrādājis pašpārbaudes lapu elektropreču importētājiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi realizē tirgus uzraudzību arī uz robežas, pārbaudot, vai prece, kas tiek importēta Eiropas Savienībā, atbilst piemērojamo normatīvo aktu prasībām.  Apkopojot pēdējo trīs gadu rezultātus, redzams, ka 52% gadījumu importētajām elektroprecēm tiek atteikta izlaišana brīvā apgrozībā, jo tās neatbilst normatīvo aktu prasībām. Neatbilstošu elektropreču nonākšana tirgū saistīta ar dažādiem riskiem un šādu preču lietošana var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību un mantu. Ar mērķi sniegt atbalstu importētājiem, kā arī realizējot  “Konsultē vispirms” principu, PTAC ir izstrādājis pašpārbaudes lapu elektroprecēm, kas palīdzēs importētājiem un citiem tirgus dalībniekiem izvērtēt preces un saņemto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Normatīvie akti nosaka, ka par importētās preces drošumu un atbilstību piemērojamām prasībām atbild importētājs. Importētājam ir pienākums pirms preces importa pārliecināties, par preces atbilstību normatīvo aktu prasībām: par to vai ražotājs ir veicis atbilstošu preces novērtējumu, vai ir ieviesis ražošanas procesa kontroli, kas nodrošina, ka visi sērijveida izstrādājumi atbilst sākotnēji novērtētajam, vai ražotājs ir izmantojis piemērojamos standartus, kuri sniedz pieņēmumu par atbilstību būtiskajām prasībām, vai prece ir nodrošināta ar atbilstošu dokumentāciju, marķējumu un citu nepieciešamo informāciju.

 “Ikdienas darbā bieži saskaramies ar to, ka atsakām importēto preču izlaišanu brīvā apgrozībā, jo tām ir dažādas atbilstības problēmas, kas importētājiem rada papildu izmaksas un liekas galvassāpes. Aicinām importētājus rūpīgi izvēlēties importējamās preces, izmantojot arī PTAC piedāvāto jauno rīku, kas ļaus labāk pārliecināties par preces atbilstību un aiztaupīs rūpes preces importa brīdī,” iesaka PTAC direktore 

 Kāda atbilstības novērtēšanas procedūra jāpiemēro un kādi dokumenti jāpievieno precei, kā arī kāda informācija uz tās jānorāda, nosaka attiecīgie normatīvie akti. To, kuru konkrēto normatīvo aktu prasības jāpiemēro, nosaka preces tehniskais izpildījums un paredzētais pielietojums. Minēto informāciju par preci var sniegt preces ražotājs. Atbilstību apliecinošajā dokumentā, piemēram, elektroprecēm, tā ir atbilstības deklarācija, jābūt sniegtai informācijai gan par piemērojamiem normatīvajiem aktiem, gan par izmantotajām tehniskajām specifikācijām.

Atbilstības deklarāciju jāizdod ražotājam, un tikai atsevišķos gadījumos, ja to paredz normatīvais akts, to drīkst darīt pilnvarotais pārstāvis, jo preces atbilstības novērtēšanas procedūras veikšana ir ražotāja pienākums. Ar atbilstības deklarāciju ražotājs deklarē, ka ir pierādīta preces atbilstība normatīvajos aktos  minētajām būtiskajām prasībām.

Lai palīdzētu importētājiem orientēties gan normatīvo aktu prasībās attiecībā uz elektroprecēm, gan izvērtēt preces un saņemto dokumentu atbilstību, PTAC aicina:

Papildus informācija par elektroprecēm piemērojamām prasībām atrodama PTAC mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/elektropreces-0

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
sanita.gertmane@ptac.gov.lv 67388622, 22006628.