Izstrādātas “Vadlīnijās taisnīga patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai”

2019.gada 25.janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC)  ir apstiprinājis grozījumus “Vadlīnijās taisnīga patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai” (turpmāk – Vadlīnijas). Vadlīnijas izstrādātas, lai rosinātu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus nepieciešamības gadījumā pārstrādāt patērētājiem piedāvātos līguma projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nepiemērot attiecībā pret patērētājiem jau līgumā iekļautos netaisnīgos līguma noteikumus. 

Pieļautie pārkāpumi un to sekas gan attiecībā uz kredīta devēju, gan arī uz patērētāju, norāda uz nepieciešamību detalizēti izskaidrot normatīvo aktu prasības, kas palīdzētu patērētāja kreditēšanas līguma izstrādes, noformēšanas un piemērošanas procesā iesaistītajām personām ievērot to prasības. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt, ka patērētāja kreditēšanas līgumos tiktu iekļauti skaidri un taisnīgi līguma noteikumi. Izstrādātās vadlīnijas attiecas uz taisnīga līguma noformēšanu, sīkāk neanalizējot Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” ietvertās prasības attiecībā uz patērētāja kreditēšanas līgumā ietveramo informāciju.
Vadlīnijās, uzskaitot raksturīgākos vispārējos principus un sniedzot praksē konstatētus piemērus un skaidrojumu par tiesību aktu prasībām, apskatīti jautājumi, kuri saistīt ar patērētāju līgumtiesiskajām attiecībām, kas raksturīgas patērētāju kreditēšanas jomai, tai skaitā:

● par patērētāja informēšanu;

● par neskaidriem un slēptiem līguma noteikumiem;

● par biežāk sastopamiem netaisnīgiem līguma noteikumiem. 

Aicinām iepazīties ar Vadlīniju faktu lapu, kurā iekļauti būtiskākie Vadlīniju pamatprincipi. 

Ar Vadlīnijām iespējams iepazīties PTAC tīmekļvietnē www.ptac.gov.lv sadaļas „Komersantiem” apakš sadaļā „Vadlīnijas komersantiem” vai spiežot šeit.

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 19.03.2019.