Eiropas Komisija un dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes lūdz sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem ievērot ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus

ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes un organizācijas saņem aizvien vairāk sūdzību no patērētājiem, kuri, izmantojot sociālo plašsaziņas līdzekļu tīmekļa vietnes, ir saskārušies ar krāpniecību vai ļaunprātīgām manipulācijām, kā arī tiem tikuši piemēroti pakalpojumu noteikumi, kas neatbilst ES tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Balstoties uz to, ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes Francijas patērētāju tiesību aizsardzības iestādes vadībā un ar Eiropas Komisijas atbalstu pagājušā gada novembrī nosūtīja vēstuli uzņēmumiem FacebookTwitter un Google+, lūdzot, lai tie pievērstos abiem problemātiskajiem jautājumiem.

Ceturtdien, 16. martā, ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādes un Eiropas Komisija tikās ar minētajiem uzņēmumiem, lai uzklausītu un apspriestu to ierosinātos risinājumus. Minētie uzņēmumi viena mēneša laikā pabeigs sīki izstrādātus pasākumus attiecībā uz to, kā nodrošināt atbilstību ES tiesiskajam regulējumam. Komisija un patērētāju tiesību aizsardzības iestādes pārskatīs galīgos ierosinājumus. Ja tie nebūs apmierinoši, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes varētu galu galā piemērot izpildes nodrošināšanas pasākumus.

Šajā saistībā komisāre Jourova sacīja: “Sociālie plašsaziņas līdzekļi ir kļuvuši par mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu, un vairums eiropiešu tos izmanto regulāri. Ņemot vērā tiešsaistes sociālo tīklu pieaugošo nozīmi, ir pienācis laiks pārliecināties, ka arī šajā nozarē tiek ievēroti stingri ES noteikumi, kuru uzdevums ir aizsargāt patērētājus pret negodīgu praksi. Nav pieņemami, ka ES patērētāji var vērsties tikai pie tiesas Kalifornijā, lai izšķirtu strīdu. Tāpat mēs nevaram pieņemt, ka lietotājiem tiek liegtas viņu tiesības atsaukt tiešsaistē veiktu pirkumu. Sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem arī jāuzņemas lielāka atbildība, novēršot krāpniecību un ļaunprātīgas manipulācijas, kas satopamas to platformās. Vēlos izteikt pateicību ES patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm, kas pēdējo mēnešu laikā kopā ar Komisiju ir nenogurstoši strādājušas pie šā svarīgā jautājuma. Rēķinot no šodienas, sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu rīcībā ir viens mēnesis, lai nāktu klajā ar risinājumiem, kā panākt atbilstību ES noteikumiem.”

Uzņēmumi ir piekrituši ierosināt izmaiņas galvenokārt divās jomās:

 • negodīgi noteikumi un nosacījumi;
 • tādas krāpniecības un ļaunprātīgu manipulāciju novēršana, kas maldina patērētājus, kuri izmanto sociālos tīklus.

Noteikumu precizēšana vai nelikumīgu noteikumu atcelšana

Sociālo plašsaziņas līdzekļu platformu pakalpojumu noteikumi būtu jāsaskaņo ar Eiropas tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Direktīvā par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos ir noteikts, ka standarta noteikumi, kuri rada ievērojamu nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam (3. pants), ir negodīgi un tāpēc spēkā neesoši. Minētajā direktīvā arī paredzēts, ka noteikumiem ir jābūt izstrādātiem vienkāršā un skaidri saprotamā valodā (5. pants), lai nodrošinātu, ka patērētāji ir skaidrā un saprotamā veidā informēti par viņu tiesībām.

Praksē tas nozīmē, ka cita starpā:

 • sociālo plašsaziņas līdzekļu tīkli nevar liegt patērētājiem to tiesības vērsties tiesā savā dzīvesvietas dalībvalstī;
 • sociālo plašsaziņas līdzekļu tīkli nevar pieprasīt, lai patērētāji atteiktos no obligātajām tiesībām, piemēram, savām tiesībām atsaukt tiešsaistē veiktu pirkumu;
 • pakalpojumu noteikumi nevar ierobežot vai pilnībā izslēgt sociālo plašsaziņas līdzekļu tīklu atbildību saistībā ar pakalpojuma izpildi;
 • sponsorētais saturs nevar būt paslēpts, bet tam vajadzētu būt atpazīstamam;
 • sociālo plašsaziņas līdzekļu tīkli nevar vienpusēji mainīt noteikumus un nosacījumus, skaidri neinformējot patērētājus par izmaiņu pamatojumu un nedodot tiem iespēju laikus atcelt līgumu;
 • pakalpojumu noteikumi nevar sociālo plašsaziņas līdzekļu operatoriem piešķirt neierobežotu rīcības brīvību satura dzēšanai;
 • tas, kā sociālo plašsaziņas līdzekļu operators izbeidz līgumu, būtu jāreglamentē ar skaidriem noteikumiem, un tas netiek izlemts vienpusēji un nepamatoti.

Tādas krāpniecības un ļaunprātīgu manipulāciju novēršana, kas maldina patērētājus

Sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem savās tīmekļa vietnēs ir jānovērš jebkāda krāpniecība un ļaunprātīgas manipulācijas, kas varētu maldināt patērētājus, tiklīdz minētie uzņēmumi uzzina par šādu praksi. Šajā saistībā valstu patērētāju aizsardzības iestādēm būtu vajadzīgs tiešs un standartizēts saziņas kanāls, lai sociālo plašsaziņas līdzekļu operatoriem signalizētu par šādiem pārkāpumiem (piemēram, Negodīgas komercprakses direktīvas vai Patērētāju tiesību direktīvas pārkāpumiem) un panāktu šāda satura dzēšanu, kā arī iegūtu informāciju par tirgotājiem, kas ir atbildīgi par minētajiem pārkāpumiem. Tas saskan ar ES tiesību aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā un E-komercijas direktīvu, kas dalībvalstīm dod iespēju noteikt procedūras, ar kurām reglamentē nelikumīgas informācijas dzēšanu vai pieejas bloķēšanu.

Daži konstatētās prakses piemēri ietver:

 • ļaunprātīgas manipulācijas, ar kurām no patērētājiem atskaitīti maksājumi;
 • abonēšanas lamatas, kad patērētājiem piedāvā reģistrēties bezmaksas izmēģinājumam, nesniedzot skaidru un pietiekamu informāciju;
 • viltotu preču tirdzniecība;
 • sociālos plašsaziņas līdzekļus ir pārpludinājušas viltus reklāmas, piemēram, “laimē viedtālruni par 1 eiro”, kas faktiski bija īsts konkurss, taču tajā bija paslēpts ilgtermiņa abonements par vairākiem simtiem eiro gadā.

Pamatinformācija

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā noteikts, ka valstu patērētāju aizsardzības iestādēm jāsadarbojas Eiropas mēroga tīklā, kurš nodrošina tiesībaizsardzību. Pateicoties šim tīklam, valsts iestāde vienā ES valstī var uzrunāt līdzīgu iestādi citā ES valstī un lūgt, lai tā iesaistās tāda ES patērētāju aizsardzības noteikumu pārkāpuma izskatīšanā, kurā iesaistītas vairākas valstis.

Sadarbība attiecas uz patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem dažādās jomās, piemēram, Negodīgas komercprakses direktīvuE-tirdzniecības direktīvuPatērētāju tiesību direktīvu vai Direktīvu par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

Tīkls sadarbībai patērētāju tiesību aizsardzības jomā Francijas Konkurences, patērētāju un krāpšanas apkarošanas ģenerāldirektorāta vadībā ar Komisijas palīdzību 2016. gada novembrī pabeidza koordinētu novērtējumu par problemātisko praksi, kāda ir sastopama vadošo sociālo plašsaziņas līdzekļu (FacebookTwitter un Google+) pakalpojumos. Notika arī saziņa ar tirdzniecības asociāciju EDiMA.