Bigbank AS Latvijas filiāle apņēmusies atmaksāt patērētājiem ieturētos zaudējumus

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) saņēmis Bigbank AS Latvijas filiāles (turpmāk – Banka)  rakstveida apņemšanos, kurā Banka atzīst, ka ir izdarījusi pārkāpumu laika periodā no 2014.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 29.jūlijam, un apņemas atmaksāt līgumsaistībās esošajiem patērētājiem ieturētos kreditora zaudējumus, kas radušies Bankai, veicot parāda piedziņu (turpmāk – Zaudējumi).

Banka ir atzinusi, ka ir izdarījusi pārkāpumu laika periodā no 2014.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 29.jūlijam, pieprasot patērētājiem segt Zaudējumus, un apņēmusies atmaksāt līgumsaistībās esošajiem patērētājiem ieturētos Zaudējumus, kas aprēķināti laika periodā no 2014.gada 11.janvāra līdz 2016.gada 29.jūlijam,  ja patērētājs rakstveidā apliecina, ka nepiekrīt Zaudējumiem un to apmēram un līdz  2017.gada 31.decembrim  vēršas  Bankā ar  attiecīgu  iesniegumu,  norādot Zaudējumu atmaksas veidu.

Banka ir apņēmusies atmaksāt Zaudējumus apmērā, kas pārsniedz uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma pamata izdoto 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.61 “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” 2.punktā noteikto izdevumu maksimālo apmēru, t.i. EUR 17 (septiņpadsmit eiro). Proti, ja patērētājs ir apmaksājis Bankai parādu ārpustiesas atgūšanas procesā Zaudējumus, kas pārsniedz EUR 17, Bankas pienākums pēc patērētāja pieprasījuma ir tos atmaksāt atpakaļ.

Vienlaikus  Banka ir apņēmusies ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.augustam  rakstveidā sazināties ar tiem patērētājiem, uz kuriem var tikt attiecināta rakstveida apņemšanās, nosūtot attiecīgu informāciju uz šo patērētāju reģistrētajām e-pasta adresēm. Gadījumā, ja Bankas rīcībā nav  informācijas par patērētāja  e-pasta adresi, informācija tiks nosūtīta vēstulē uz līgumā norādīto patērētāja kontaktadresi.

PTAC aicina patērētājus, kuri ir saņēmuši informāciju no Bankas, līdz 2017.gada 31.decembrim  rakstveidā informēt Banku par to, vai piekrīt vai nepiekrīt Zaudējumiem un to apmēram, kā arī Zaudējumu atmaksas veidam. Gadījumā, ja patērētājs nesaņem no Filiāles augstāk minēto informāciju, bet uzskata, ka ir nepamatoti veicis maksājumus Zaudējumu apmaksai, PTAC aicina patērētājus vērsties Bankā ar iesniegumu.

PTAC ieskatā, zaudējumu esamības fakts pats par sevi nav pietiekams un kreditoram ir pienākums to pierādīt, līdz ar to kreditors, pieprasot maksāt zaudējumus, neļaujot patērētājam izvēlēties tiem piekrist vai nepiekrist, piemēram, iekļaujot parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā par parāda esamību sadaļu “zaudējumi”, “kreditora zaudējumi” u.c., īsteno negodīgu komercpraksi saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 4.panta otrās daļas 1.punktu.

Papildus PTAC norāda, ka Banka patur tiesības vērsties pret parādniekiem tiesā, lūdzot piedzīt ar parāda piedziņu saistītos zaudējumus pilnā apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
santa.zarane@ptac.gov.lv 67388622, 29780399.