Vielu izstrādājumos reģistrēšana (REACH regulas 7.panta 1.punkts)

Ražotājiem un importētājiem ir jāreģistrē ECHA izstrādājumos esošās vielas, ja izpildās abi tālāk minētie priekšnosacījumi:

  1. parastos vai loģiski paredzamos lietošanas apstākļos ir paredzēta vielas izdalīšanās no saražotajiem un/vai importētajiem izstrādājumiem;
  2. kopējais vielas daudzums visos saražotajos un/vai importētajos izstrādājumos, no kuriem paredzēta vielas izdalīšanās, pārsniedz vienu tonnu gadā.

Reģistrācija nozīmē tehniskās dokumentācijas, kas satur informāciju par vielas īpašībām, un, ja nepieciešams, ķīmiskās drošības ziņojuma, kurā dokumentēts šīs vielas ķīmiskās drošības novērtējums, iesniegšanu ECHA.

Atbrīvojums

Izstrādājuma ražotājs vai importētājs nereģistrē vielu, ja šo vielu konkrētajam lietojuma veidam (t. i., vielas lietojumu izstrādājumā) jau ir reģistrējis cits uzņēmums.

Vairāk par vielu izstrādājumos reģistrēšanu skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/reach/registration un https://echa.europa.eu/support/registration

Ziņošana par vielām izstrādājumos (REACH regulas 7.panta 2.punkts)

Ražotājiem un importētājiem ir jāziņo ECHA par izstrādājumos esošajām kandidātvielu sarakstā (https://echa.europa.eu/candidate-list-table) uzskaitītajām vielām, ja izpildās abi tālāk minētie nosacījumi:

  1. vielas koncentrācija attiecīgajos izstrādājumos pārsniedz 0,1 % no masas;
  2. vielas kopējais daudzums attiecīgajos izstrādājumos pārsniedz vienu tonnu gadā.

Komersantiem ziņojumi jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc vielas iekļaušanas kandidātvielu sarakstā.

Atbrīvojums

Ir divi gadījumi, kad ziņošana nav obligāta.

Ja izstrādājuma ražotājs vai importētājs izstrādājuma parastos vai loģiski prognozējamos lietošanas, arī apglabāšanas apstākļos var novērst vielas iedarbību uz cilvēkiem un apkārtējo vidi. Šādos gadījumos ražotāji un importētāji izstrādājuma saņēmējam nodrošina atbilstošu lietošanas pamācību.

Ja ražotājs vai importētājs Eiropas Savienībā vielu attiecīgam lietošanas veidam jau ir reģistrējis.

Vairāk par ziņošanu par vielām izstrādājumos skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles un https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles

Informēšana par vielām izstrādājumos (REACH regulas 33.pants)

Piegādātājiem, kuru izstrādājumu sastāvā ir kandidātvielu sarakstā uzskaitītās vielas (vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC)) koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% no izstrādājuma masas, ir pienākums sniegt pietiekamu informāciju izstrādājumu saņēmējiem, kas piegādātājam pieejama, lai izstrādājumu varētu droši lietot, un vismaz vielas nosaukumu.

Minētā informācija bez maksas pēc pieprasījuma ir jāsniedz arī patērētājiem 45 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 

Vairāk par informācijas sniegšanu par vielām izstrādājumos skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/communication-in-the-supply-chain

Pienākumi saistībā ar vielām izstrādājumos saskaņā ar REACH regulu[1]

Pienākums

Izstrādājumos esošo vielu reģistrēšana

Paziņojums par vielām izstrādājumos

Informācijas sniegšana par vielām izstrādājumos

Tiesiskais pamats REACH regulā

7.panta 1.punkts

7.panta 2.punkts

33.pants

Iesaistītie komersanti

Izstrādājumu ražotāji un importētāji

Izstrādājumu ražotāji un importētāji

Izstrādājumu piegādātāji

Attiecīgās vielas

Vielas, kam paredzēts izdalīties no izstrādājumiem

Kandidātvielu

sarakstā iekļautās vielas

Kandidātvielu

sarakstā iekļautās vielas

Apjoma robežvērtība

1 tonna gadā

1 tonna gadā

-

Koncentrācijas robežvērtība izstrādājumā

-

0.1 % masas

0.1 % masas

Atbrīvojums no pienākuma:

Viela attiecīgajam lietošanas veidam jau ir reģistrēta

Vielas iedarbību var novērst

Ierobežošana (REACH regulas XVII.pielikums)

Ierobežojumi ir paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai pret nepieļaujamu risku, kas saistīts ar ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Ar ierobežojumiem var ierobežot vai aizliegt noteiktas vielas ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu. Ierobežojums piemērojams jebkādai vielai, vielai maisījumā vai izstrādājumā, arī tām vielām, kuras nav jāreģistrē.

Vielu izstrādājumos ierobežojumi ir noteikti REACH regulas XVII.pielikumā, ko saskaņā ar noteiktu procedūru (REACH regulas 133.panta 4.punkts) regulāri atjaunina, pieņemot jaunus ierobežojumus vai grozot pastāvošos ierobežojumus. Ierobežojumu saraksts pieejams arī ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restricted-under-reach

REACH 2018

REACH reģistrācijas termiņš, proti, 2018. gada 31. maijs, attiecas uz komersantiem, kuriem ir provizoriski reģistrētas vielas, ko ražo vai importē no trešajām valstīm (valstīm ārpus ES) tādā apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, bet ne vairāk kā 100 tonnas gadā, un šīs vielas vēl nav reģistrētas.

Ja viela vēl nav provizoriski reģistrēta, līdz 2017.gada 31.maijam vēl ir iespējams veikt vēlīnu reģistrāciju.

REACH 2018 infografika

Vairāk par REACH 2018 reģistrāciju skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/reach-2018)


[1] Vadlīnijas par prasībām attiecībā uz vielām izstrādājumos., Versija: 2, 2011.gada aprīlis,  Eiropas Ķimikāliju aģentūra, 2.lpp.,

Pieejams: http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1107&q=rota%C4%BClieta&id=2...


 

atpakaļ uz sadaļu