Patērētāju tiesības

Saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 27. pantu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Preces

Likuma 28. pants nosaka, ja nopirktā prece neatbilst līguma noteikumiem, Jūs varat izvirzīt pārdevējam vienu no prasībām.

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā no iegādes brīža, var izvirzīt vienu no sekojošām prasībām:Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem, varizvirzīt vienu no sekojošām prasībām:
samazināt preces cenubez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus

bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzināt Jums preces neatbilstības novēršanas izdevumus

apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci
apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem 
atcelt pirkuma līgumu un atmaksāt Jums par preci samaksāto naudas summu 

Šīs prasības Jūs variet izvirzīt arī tad, ja preces uzstādīšanu veicis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju un šīs uzstādīšanas rezultātā prece ir kļuvusi par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Piemērs:

Veļas mazgājamo mašīnu uzstādīšana, ja to veic pats pārdevējs vai kāda viņa norīkota persona. Ja šādā situācijā veļas mašīna kļūst par nekvalitatīvu tikai tādēļ, ka tā ir uzstādīta, piemēram, izmantojot neatbilstoša materiāla detaļas, un tādēļ tiek appludināts dzīvoklis vai nodarīts kāds cits kaitējums, tad pārdevējs ir par to atbildīgs.

Atcerieties! Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga, Jūs nevarat izvirzīt pārdevējam šādu prasību: atcelt līgumu un atmaksāt Jums par preci samaksāto naudu.

Pakalpojums

Likuma 29. pants nosaka, ja Jums ir sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, tad pakalpojuma sniedzējam Jūs varat pieprasīt, lai izpilda vienu no prasībām.

Ja pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pirmo 6 mēnešu laikā no iegādes brīža, var pieprasīt:Ja pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem atklājās pēc 6 mēnešiem, var pieprasīt:
samazināt pakalpojuma cenubez atlīdzības novērst pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem
bez atlīdzības novērst pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiemapmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci
izgatavot citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla, vai sniegt līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu 
atcelt līgumu un atmaksāt patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu 

Ja pakalpojuma sniedzējs ir pazaudējis vai sabojājis Jūsu materiālu vai izstrādājumu, Jūs esat tiesīgs pieprasīt:

• pasūtījuma izpildi no tāda paša vai līdzīga materiāla,
• materiāla vai izstrādājuma vērtības samaksu pēc tirgus cenām pieprasījuma dienā.

Atcerieties! Ja pakalpojuma neatbilstība ir maznozīmīga, Jūs nevarat pieprasīt:

• lai tiktu atcelts līgums un atmaksāta par pakalpojumu samaksātā naudas summa,
• lai tiktu izgatavota cita lieta.

Ko nozīmē līguma noteikumiem neatbilstoša prece vai pakalpojums?

Jāatceras, ka izdarot jebkuru pirkumu tiek noslēgts līgums. Likumdošanā nav noteikts, ka katrs līgums jānoslēdz rakstveidā. Līgumu var noslēgt arī mutiski un ar konkludentām darbībām. Ražotāja vai pārdevēja pienākums ir nodrošināt preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem, t.i., nodrošināt, lai precei, pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai nebūtu defektu, lai preci vai pakalpojumu varētu izmantot paredzētajam nolūkam.

Tomēr var gadīties, ka pēc preces iegādes vai vēlāk, preci lietojot, Jūs konstatējat defektus, kurus neievērojāt vai kurus nebija iespējams ievērot (slēpti defekti) un par kuru esamību Jums nepateica arī pārdevējs.
Šajā gadījumā un arī tad, ja Jūs konstatējat vienu no tālāk uzskaitītiem būtiskiem apstākļiem, jūs varat uzskatīt, ka ražotājs vai pārdevējs nav nodrošinājis preces atbilstību līguma noteikumiem:

- prece nav iesaiņota, bet iesaiņojums nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās (piemēram, Jūs esat iegādājies mēbeļu komplektu un vienojies ar pārdevēju par tā piegādi. Daļa piegādātā komplekta elementu nav iesaiņoti, kaut gan tradicionāli iesaiņojumam ir jābūt);
- iesaiņojumā saņemtās preces komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādu līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas brīdī pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
- prece nav derīga nolūkam, kuram Jūs esat to iegādājies un par kuru esat paziņojis pārdevējam pirkšanas brīdī;
- preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam tādēļ, ka par to sniegta nepilnīga informācija vai informācija nav sniegta vispār (piemēram, atverot iesaiņojumu, Jūs neatradāt lietošanas pamācību, lietošanas pamācību Jums neiedeva arī pārdevējs, vai lietošanas pamācība ir, bet tā ir svešvalodā, kuru Jūs nepietiekami pārvaldāt, lai pareizi lietotu preci vai izmantotu visas tās iespējas);
- prece ir viltota,

Pakalpojums uzskatāms par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja:

- to sniedzot nav ievērotas normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu prasības, vai tam ir citi būtiski trūkumi;
- par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai informācija nav sniegta vispār un tāpēc pakalpojumu nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam;
- tas rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi.

Ja pakalpojumam vai tā rezultātā izgatavotai lietai pakalpojuma sniedzējs ir devis garantiju, tad, konstatējot neatbilstību, par to varat pieteikt prasījumu visā garantijas termiņa laikā.

Pakalpojuma sniedzējs prasījumu var nepieņemt tikai gadījumos, ja:

- pirms pakalpojuma sniegšanas ir Jūs rakstiski informējis, ka pakalpojums būs drošs, bet vienlaicīgi, paskaidrojot trūkumus, būs norādījis, ka nespēs to sniegt kvalitatīvi, taču Jūs būsiet piekritis izmantot šādu pakalpojumu vai saņemt pakalpojuma rezultātā izgatavotu lietu;
- pakalpojuma nepienācīgas kvalitātes iemesls ir patērētāja piegādātie materiāli (izņemot gadījumus, kad pakalpojuma sniedzējam kā profesionālim vajadzēja to zināt un Jūs rakstveidā brīdināt.

Šāda prakse varētu būt attiecībā uz precēm, kurām konstatēti kādi defekti, piemēram, traipi apģērbam, un šā iemesla dēļ tās tiek pārdotas par pazeminātu cenu. Tomēr jāatceras, ka izpārdošana vai atlaides nenozīmē, ka pārdevējs Jūs ir informējis par zemāku kvalitāti - par izpārdošanā vai ar atlaidēm pirktām precēm prasījumu var pieteikt tāpat kā par citām precēm.

Vai var prasīt pārdevējam atcelt pirkuma līgumu, ja par preces iegādi tika noslēgts kreditēšanas līgums?

Ja par preces iegādi Jūs esat noslēdzis kreditēšanas (līzinga) līgumu ar pārdevēju vai citu kredīta devēju, ar kuru pārdevējs sadarbojas uz līguma vai citādas vienošanās pamata, tad arī šajā gadījumā Jums nav jāsamierinās ar līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kas nodota Jūsu lietošanā. Jūs varat droši prasīt, lai arī kreditēšanas līgumu atceļ. Ja līgumu atceļ, tādēļ, ka prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša, kredīta devējam Jums jāatmaksā visa naudas summa, ko Jūs esat samaksājis līdz līguma atcelšanas brīdim, t.i., pirmā iemaksa, kredīta pamatsummas atmaksa un samaksāto procentu summa.
Jūs nevarat prasīt, lai kredīta devējs Jums atmaksā soda naudu, ko Jūs līdz līguma atcelšanas brīdim esat samaksājis par līgumsaistību nepienācīgu pildīšanu.
Kredīta devējs, savukārt, nevar prasīt, lai Jūs samaksātu līgumsodu un atlīdzinātu zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar līguma atcelšanu.
Prece Jums ir jāatdod pārdevējam.

Vai pārdevējam jāpilda Jūsu prasība, ja prece ir līguma noteikumiem atbilstoša (piemēram, precei nav kvalitātes defektu)?

Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanā nav noteikts, ka pircējs var pieteikt pārdevējam prasību par nopirktu preci, ja tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, vai vienkārši to atdot atpakaļ, saņemot samaksāto naudu, izņemot gadījumus:

• ja prece iegādāta ārpus uzņēmuma pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojums saņemts ārpus pastāvīgās pakalpojuma sniegšanas vietas, pārdevējam piegādājot preci vai pakalpojuma sniedzējam sniedzot pakalpojumu pēc savas iniciatīvas vai pēc Jūsu nepārprotami izteikta lūguma, apmeklējot Jūs mājās, darba vai citā atrašanās vietā (piemēram, rīkojot speciālas preču vai pakalpojumu prezentācijas),
• ja par preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju būsiet vienojušies, izmantojot piedāvājumu ar tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

Tikai šajos gadījumos Jums ir atteikuma tiesības - 14 kalendāra dienu laikā bez defektu konstatēšanas vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsoda procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Atcerieties! Lai realizētu atteikuma tiesības, nesāciet preci lietot (izņemot tās pārbaudi vai uzmērīšanu), jo šajā laikā esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu.

Visos pārējos gadījumos, ja nopirktā prece Jums neder pēc izmēra, krāsas, fasona vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tai nav defektu vai bojājumu, Jūs nevarat pieprasīt no pārdevēja to apmainīt pret citu preci.

Atcerieties! Preces apmaiņa šajā gadījumā ir atkarīga tikai no pārdevēja pretimnākšanas un labas gribas.

Tomēr daudzi pārdevēji izrāda izpratni un brīvprātīgi Jums piedāvā preces apmaiņas iespējas. Par šādu iespēju pārdevēji var Jūs informēt rakstveidā, izliekot veikalā vai tirdzniecības vietā paziņojumu, piemēram, "Preces apmaina nedēļas laikā".

Atcerieties! Paziņojums "Preces apmaina nedēļas laikā" nozīmē tikai to, ka minētajā termiņā Jūs varat preci apmainīt pret citu tādu pašu vai līdzīgu preci par to pašu cenu, bet nenozīmē, ka pārdevējs apņemas pieņemt no Jums atpakaļ nopirkto preci, atmaksājot par to samaksāto naudu, kā arī nedod tiesības pārdevējam divu gadu laikā nepieņemt prasījumu par konstatētajiem preces defektiem.

Tomēr Jūs varat vienoties ar pārdevēju arī par naudas atmaksāšanu.

Taču naudas atmaksāšanu tāpat kā preces apmaiņu Jūs nevarat pieprasīt, ja prece ir bez trūkumiem un vienkārši Jums nepatīk vai esat pārdomājis.

Ja Jūs veikalā vai tirdzniecības vietā, kur iegādājaties preci, redzat pārdevēja paziņojumu par preces apmaiņu, tad, lai vēlāk nebūtu domstarpību tādēļ, ka pārdevējs aizmirsis šo savu paziņojumu vai Jums doto solījumu atmaksāt naudu (visi taču esam tikai cilvēki!), palūdziet to uzrakstīt uz čeka un parakstīt.

Ja pieļaujat iespēju, ka preci, kuru vēlaties nopirkt, nāksies apmainīt (piemēram, neesat pārliecināts, vai izvēlēts pareizais izmērs, bet nav iespējams pielaikot), un veikalā vai tirdzniecības vietā nav paziņojuma, ka pārdevējs apņemas preci apmainīt, mēģiniet pirms pirkuma izdarīšanas vienoties ar pārdevēju, ka nepieciešamības gadījumā viņš preci apmainīs pret citu preci vai pieņems to atpakaļ un atmaksās Jums naudu. Lielākas drošības labad arī šajā gadījumā vienošanos ar pārdevēju palūdziet uzrakstīt uz kases čeka un parakstīt.

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka pirms preces iegādes pārdevējam jādod Jums iespēja novērtēt izvēlētās preces derīgumu un atbilstību.

Atcerieties! Izmantojiet šīs savas tiesības un jums retāk būs jāpiedzīvo vilšanās tādēļ, ka nopirktā prece ir nepiemērota, bet to apmainīt vai saņemt atpakaļ samaksāto naudu nav iespējams.