Par iesniegumu licences saņemšanai

Par iesniegumu licences saņemšanai parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam
 
Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam obligāti iesniedzamā informācija speciālās atļaujas (licences) saņemšanai:

  1. atbilstoši noformēts un parakstīts 2013.gada 29.janvāra Ministru kabinetanoteikumu Nr.64 „Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.64)1.pielikums;
  2. pilnvarotā pārstāvja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
  3. izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs (fiziska persona) vai tā padomes vai valdes loceklis vai pārstāvēttiesīgais biedrs (ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir komersants) ir ārvalstnieks), ja šādu informāciju nav iespējams iegūt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā sodu reģistrā (turpmāk – sodu reģistrs). Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegšanas dienas;
  4. izziņa par kriminālo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, ja parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieks, kura pienākumos ietilpst parādu atgūšana, ir ārvalstnieks, ja šādu informāciju nav iespējams iegūt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā sodu reģistrā (turpmāk – sodu reģistrs). Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegšanas dienas

Piezīme pie MK noteikumu Nr.64 1.pielikuma 3.apakšpunkta:

Valsts nodevas samaksa veicama ar kredītiestādes vai tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs                        Valsts kase
Reģistrācijas numurs      90000050138
BIC kods                         TRELLV22
Konts (IBAN)                    LV48TREL1060120929900
Maksājuma mērķis          Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) pārlicencēšanu


Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, iesnieguma par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu raitākai izskatīšanai un PTAC lēmuma pieņemšanai, ir tiesības iesniegt:

  1. Uzņēmumu reģistra apliecinātu informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja, tās valdes vai padomes (ja tāda ir izveidota) locekļiem aktuālajā redakcijā;
  2. Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja nokavētajiem nodokļu, nodevu vai valsts noteiktajiem maksājumiem valsts budžetā;
  3. Apliecinātu informāciju no Datu valsts inspekcijaspersonas datu apstrādes un personas datu aizsardzības speciālistu reģistra - informāciju par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja reģistrēto personas datu apstrādi un reģistrētajiem datu aizsardzības speciālistiem.

PTAC iegūs un pārbaudīs minēto informāciju neatkarīgi no tā, vai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs šādu informāciju būs iesniedzis.

Vispārēja piezīme:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.64 7.,8. un 16.punktu PTAC ir tiesības:

  1. pieprasīt un saņemt informāciju no parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja, kā arī veikt nepieciešamās pārbaudes, tai skaitā pakalpojuma sniegšanas vietā, lai pārliecinātos par parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja un tā darbības atbilstību MK noteikumu un patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  2. sniegt norādījumus parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam par darbībām, kas tam jāveic, lai nodrošinātu parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja vai tā darbības atbilstību MK noteikumu un patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  3. pieprasīt papildu ziņas un dokumentus, ja iesniegumam nav pievienoti visi MK noteikumos minētie dokumenti vai tajos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, vai dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai nepieciešama papildu informācija MK noteikumu 19.punktā minētā lēmuma pieņemšanai, norādot termiņu, līdz kuram parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam attiecīgie dokumenti vai ziņas jāiesniedz, un attiecīgi pagarina termiņu lēmuma pieņemšanai par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).