COVID-19 aktualitātes

Valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

 

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā - aktualitātes par COVID-19  atrodama informācija iedzīvotājiem, ārstiem, ceļotājiem, un pasākumu rīkotājiem, apkopoti vizuālie materiāli, mediju sižeti un ekspertu viedokļi, kā arī pieejama informācija angļu valodā. Informācija tiek regulāri aktualizēta. 

 

 • Vai aivokompānijai ir pienākums atmaksāt biļetes cenu par reisu, kas atcelts ārkārtēju apstākļu dēļ?
 • Vai atmaksās atcelto reisu biļetes?
 • Cik ilgā laikā naudu atmaksās?
 • Vai patērētājam ir pienākums piekrist aviokompānijas citam risinājumam – rezervācija citā laikā?

Aicinām gan pārvadātājus, gan pasažierus būt saprotošiem. Uzņēmumi var piedāvāt mainīt reisus, patērētājam ir tiesības izmantot iespēju un rezervēt sev citu ceļošanas datumu, bet, ja piedāvājums nav apmierinošs, patērētājs var atteikties no lidojuma (brauciena) datumu maiņas un prasīt atmaksāt biļešu cenu.

Jāņem vērā, ka atcelto lidojumu skaits ir liels, tāpēc atmaksa var nenotikt nekavējoties un pieprasījumi tiks apstrādāti to saņemšanas secībā.

 • Vai tūrisma operators drīkst piedāvāt pārcelt ceļojumu vai piedāvāt citu risinājumu?

Ja tūrisma operatoram pirms ceļojuma sākuma nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ ir nepieciešams mainīt ceļojuma norises datumus, tūrisma operatoram ir laicīgi jāinformē ceļotājs par ierosinātajām izmaiņām.
Ceļotājam ir tiesības:
1. piekrist ierosinātajām izmaiņām
                vai
2. izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

Ja ceļotājs vēlas izbeigt līgumu un tūrisma operators piedāvā alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu (piemēram, dāvanu karti, vaučeru, cita ceļojuma piedāvājumu), ceļotājs var piekrist saņemt alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu. 
Ņemot vērā ārkārtas situāciju, PTAC aicina patērētājus būt saprotošiem, izvērtēt un piekrist tūrisma operatoru piedāvātajām izmaiņām pārcelt pakalpojuma sniegšanu uz vēlāku laiku vai piekrist alternatīvajiem risinājumiem.

 • Ko darīt, ja ceļotājs nevēlas pieņemt tūrisma operatora piedāvāto alternatīvo risinājumu? 

Ja ceļotājs nepieņem alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu un tomēr vēlas izbeigt līgumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atpakaļ visas iemaksātās summas par ceļojumu. 
Ievērojot to, ka ceļojumu atcelšana vai ceļojumu datumu maiņa ir saistīta ar nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, kā arī ņemot vērā, ka nepārvarama vara neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku, PTAC aicina pusēm vienoties par naudas atmaksas termiņu nepieciešamības gadījumā. Vienlaikus PTAC ieskatā tūrisma operatoram jāatmaksā ceļotājam visas iemaksātās summas pēc tam, kad ārkārtas apstākļi ir beigušies. 

 • Kādas ir ceļotāja tiesības, ja ceļojums ir noticis, bet nav izpildīts pilnībā?

Ja ceļotājs ir devies ceļojumā, bet ceļojuma laikā pilnībā vai daļēji nav saņēmis kādu no kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem, ceļotājam ir tiesības uz atbilstošu cenas samazinājumu, bet nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība līgumam ir radusies nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.  Vienlaikus PTAC aicina ceļotājus būt saprotošiem un vienoties ar tūrisma operatoru par cenas samazinājuma iespējām un alternatīvajiem risinājumiem.

 • Ko darīt ceļotājam ar pārējās naudas iemaksu, ja ir noslēgts līgums par komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanu, ir veikta  pirmā iemaksa un saskaņā ar līguma noteikumiem ir pienācis laiks veikt otro iemaksu, bet nav zināms, vai ceļojums notiks? 

Lēmumu veikt nākošo maksājumu vai nē atbilstoši līguma noteikumiem būtu jāpieņem katram ceļotājam pašam. PTAC iesaka pirms lēmuma pieņemšanas ceļotājam sazināties ar tūrisma operatoru un/vai tūrisma aģentu un rast risinājumu šai situācijai, piemēram, atliekot maksājumu pēc tam, kad ārkārtas situācija ir beigusies. 

* PTAC skaidrojums var mainīties, ja tiek pieņemtas izmaiņas normatīvajā regulējumā vai tiek saņemtas Eiropas Komisijas rekomendācijas.  

Informācija par ceļotāju tiesībām

Spēkā esošā informācija:

Informācija par pārceltajiem pasākumiem

Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk pēc ārkārtas situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Tas gan nenozīmē, ka visi pasākumi ir jānodrošina sešu mēnešu laikā no ārkārtas situācijas beigām.

Gadījumā, ja pasākumu nebūs iespējams pārcelt un tas tiks atcelts, iespēju robežās patērētājiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu attiecīgā organizatora pasākumu vai arī tiks atmaksāta nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.  Jāatgādina, ka atmaksas gadījumā patērētājs saņems naudu tikai par biļetēm, komisijas maksu, ja biļetes iegādātas izmantojot kādu no biļešu tirdzniecības servisiem, patērētājs nevarēs saņemt atpakaļ, jo tā bijusi samaksa par starpniecības pakalpojumiem, kas ir tikuši sniegti.

 • Vai PPII var prasīt samaksu par pakalpojumiem, ja bērns šajā laika posmā neapmeklē bērnudārzu drošības apsvērumu dēļ?

Atbilde ir atkarīga no valdības noteiktajiem ierobežojumiem un noslēgtā līguma noteikumiem, piemēram, ja līgumā iekļauts šāds noteikums:

“Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu šī līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas,  epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā.” – tad valstī noteiktās ārkārtas situācijas apstākļos abpusēja saistību izpilde tiek apturēta, tas ir, PPII nenodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu, bet patērētājs attiecīgi neveic līgumā noteikto samaksu. Pēc ārkārtas situācijas beigām puses vienojas par saistību atjaunošanu.

Ja bērnudārzs ir slēgts, tad parasti būtu vecākiem jāsamazina maksa par PPII pakalpojumiem par to laika posmu, kurā pakalpojums netiek nodrošināts.

Papildu jautājumu gadījumā, tostarp par bērnudārzu slēgšanu, aicinām iepazīties ar informāciju Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnēs:

 • Sakarā ar vīrusa izplatību un pašaizsardzības ievērošanu, vai sporta zālēm ir pienākums atgriezt vai iesaldēt abonementu?
 • Vai drīkst piemērot maksu par iesaldēšanu, ņemot vērā to, ka iesaldēt abonementu vēlas tāpēc, ka ir ārkārtēji apstākļi?
 • Vai ir pienākums atgriezt naudu par pusmēnesi, ja abonements ir uz mēnesi?

Ja valdība rīkojumā nav pieņēmusi papildu mērus, nosakot, ka pakalpojuma sniegšana nav atļauta, un ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šī brīža nosacījumu ievērošanu, ka vienkopus pulcējas ne vairāk kā 50 cilvēki, tad abonements darbojas. Ja patērētājs nevēlas apmeklēt sporta zāli vai peldbaseinu, spēkā ir līguma noteikumi, un arī šajā gadījumā puses ir tiesīgas vienoties par līguma izpildes atlikšanu, ņemot vērā valstīs izsludināto ārkārtas situāciju.

Ja sporta klubs vai peldbaseins izlemj pats pārtraukt sniegt pakalpojumus, tas nedrīkst prasīt samaksu patērētājiem par periodu, kurā pakalpojumi netiek sniegti. Līguma izpildi šajā gadījumā nodrošina pēc ārkārtas situācijas beigām.

PTAC seko līdzi tirgotāju rīcībai, vērtējot, vai cenu izmaiņas nav nesamērīgas un vai tirgotāju rīcība nav vērsta uz negodprātīgu radušās situācijas izmantošanu. Šobrīd tiek vērtēts, cik lielā mērā šāda situācija atbilst tirgus pieprasījuma / piedāvājuma apstākļiem, kā arī kādi pasākumi būtu veicami, lai nepieļautu negodīgu konkrētās situācijas izmantošanu. Nepieciešamības gadījumā PTAC operatīvi cenšas sazinās ar tirgotājiem, noskaidrojot konkrēto situāciju un aicinot neizmantot radušos situāciju nelabticīgā veidā. Vienlaikus PTAC aicina patērētājus būt vērīgiem, uzmanīgiem un saprātīgiem, vērtējot dažādu preču vai pakalpojumus piedāvājumus un pieņemot lēmumus par to iegādi.

Kredītu atmaksa: Gadījumā, ja ārkārtas situācijas dēļ (samazināti ienākumi, darba nespēja u.c.) patērētājiem rodas vai pastāv liela iespēja, ka tiks kavēti kredīta atmaksas termiņi, PTAC aicina nekavējoties sazināties ar kreditoriem un pusēm vienoties par labāko situācijas risinājumu. PTAC nevar ietekmēt kreditoru lēmumu, taču aicina abas puses ar izpratni izturēties pret radušos situāciju un iespēju robežās samazināt vai nepiemērot sankcijas, kā arī piedāvāt grozīt kredīta atmaksas termiņus, samazinot ikmēneša maksājumu.

Kredīta ņemšana:  Ārkārtas situācijas un to izraisīto seku dēļ, jo īpaši attiecībā uz patērētāju grupām, kurām nav nekādu iekrājumu, PTAC paredz izsniegto kredītu pieaugumu. Aicinām rūpīgi izvērtēt kredīta nepieciešamību, jo īpaši tos, kuri ir zaudējuši darbu vai pastāv liela iespēja, ka to varētu zaudēt. Spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanā tiek ņemti vērā patērētāja līdzšinējie ienākumi un pastāv liela iespēja, ka kreditoriem nebūs informācija par patērētāja ienākuma avota zudumu, kā dēļ kredīti var tikt izsniegti personām, kas nevarēs atļauties tos atmaksāt. PTAC brīdina, ka šādā brīdī ņemts kredīts var kļūt par neizpildāmu maksājumu saistību nākotnē un aicina patērētājus meklēt citus risinājumus sarežģījumu pārvarēšanai.

Ārkārtas situācijas dēļ rodas arī jauni piedāvājumi, tomēr ne vienmēr tie ir patērētājam izdevīgi un/vai vajadzīgi. Piemēram, saņemtie signāli liecina, ka vecāka gadagājuma cilvēki saņem piedāvājumus par preču piegādi uz mājām, par būtiski paaugstinātām izmaksām. PTAC brīdina patērētājus būt modriem un uzmanīties no pakalpojumu sniedzējiem, kuru piedāvātie pakalpojumi ir nesamērīgi dārgi vai rada aizdomas. PTAC sekos līdzi jaunu pakalpojumu piedāvājumiem un vērtēs to īstenoto komercpraksi. PTAC atgādina, ka par negodīgas komercprakses īstenošanu ir tiesīgs piemērot soda naudu līdz 100`000 EUR.